از کجا کتاب‌ها را تهیه کنیم

در اینجا کتاب‌ها و موادی را برای صحت و سلامتی به زبان دری پیدا می‌کنید. نسخه‌های ترجمه شده از کتاب‌های "رهنمودهای صحی هسپریان" که به صورت محلی توسط همکاران و شرکا منتشر و چاپ شده و توزیع می‌شود. اطلاعات تماس این همکاران، مکان یافتن کتب و وضعیت پروژه‌های ترجمه در اینجا فهرست شده است. اگر مطالبی از این ناشر را به زبان پارسی/دری ترجمه یا اقتباس کرده باشید که در فهرست اینجا نیامده باشد، یا اگر مایلید پروژه‌های ترجمه به زبان پارسی/دری را حمایت و کمک نمایید لطفا با ما در [email protected] به تماس شود.

کتاب‌های دری/پارسی

International Rescue Committee
Health Education Resource Center
G.P.O. 504
Peshawar, PAKISTAN
Tel: 92 521 44122
Fax: 92 521 42283
Notes: Also available through ACBAR Library (Peshawar)

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)
Health Technical Support Unit / Capacity Development
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 (0) 774545945
health[at]cha-net[dot]org
https://www.cha-net.org/
Notes: Updating translation to 2012 edition.

Ahmad Ubaid
Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan (HAWCA)
P.O. Box No. 1261
Central Post Office
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 (0) 708 21 65 66, +93 (0) 797 07 59 76
hawca[at]hawca[dot]org
www.hawca.org/
Notes: Abridged, updated to 2012 edition

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)
Health Technical Support Unit / Capacity Development
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 (0) 774545945
health[at]cha-net[dot]org
https://www.cha-net.org/
Notes: Updating translation to 2022 edition.

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)
Health Technical Support Unit / Capacity Development
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 (0) 774545945
health[at]cha-net[dot]org
https://www.cha-net.org/

Davood Sakhtemani
No. 30, Alley 68/ Shafid Godarzi St. (Backline of Tehran-Tabriz)
Imamzad-e-Hassan
Tehran, IRAN
Notes: Out of Print

M. Kazemzadeh
Mazeyar Publications
Engalab Avenue, opposite Univ. of Tehran
Building No. 1430, No. 4, First Floor
Tehran, 1314743569
IRAN
Tel: 98-21-646-2421
Notes: Out of Print

Mr. Saeid Parsinia
No. 19, Bldg. 31
Karimkhan Zand Street
Tehran, 15946
IRAN
Notes: Out of Print

M. Kazemzadeh
Mazeyar Publications
Engalab Avenue, opposite Univ. of Tehran
Building No. 1430, No. 4, First Floor
Tehran, 1314743569
IRAN
Tel: 98-21-646-2421
Notes: Out of Print

International Rescue Committee
Health Education Resource Center
G.P.O. 504
Peshawar, PAKISTAN
Tel: 92 521 44122
Fax: 92 521 42283
Notes: Out of Print

M. Kazemzadeh
Mazeyar Publications
Engalab Avenue, opposite Univ. of Tehran
Building No. 1430, No. 4, First Floor
Tehran, 1314743569
IRAN
Tel: 98-21-646-2421
Notes: Out of Print

Mr. Saeid Parsinia
No. 19, Bldg. 31
Karimkhan Zand Street
Tehran, 15946
IRAN
Notes: Out of Print

M. Kazemzadeh
Mazeyar Publications
Engalab Avenue, opposite Univ. of Tehran
Building No. 1430, No. 4, First Floor
Tehran, 1314743569
IRAN
Tel: 98-21-646-2421
Notes: Out of Print

UNDP/UNOPS Comprehensive Disabled Afghans' Programme
Ministry of Martyrs and Disabled
Old Macroyan, first floor
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: 93 70291622
Tel: 93 (0) 70292410
Notes: Available from Disabled Department of the Ministry of Public Health, Afghanistan.

M. Kazemzadeh
Mazeyar Publications
Engalab Avenue, opposite Univ. of Tehran
Building No. 1430, No. 4, First Floor
Tehran, 1314743569
IRAN
Tel: 98-21-646-2421
Notes: Out of Print

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA) & Organization of Human Resource Development (OHRD)
CHA Compound
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District, Qambar Square Road
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 782 319 610
Tel: +93 702 847 165
hamidsaljuqi[at]yahoo[dot]com, director[at]ohrd-net[dot]org
https://www.cha-net.org/
Notes: Just published!

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA) & Organization of Human Resource Development (OHRD)
CHA Compound
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District, Qambar Square Road
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 782 319 610
Tel: +93 702 847 165
hamidsaljuqi[at]yahoo[dot]com, director[at]ohrd-net[dot]org
https://www.cha-net.org/
Notes: Just published!

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA) & Organization of Human Resource Development (OHRD)
CHA Compound
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District, Qambar Square Road
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 782 319 610
Tel: +93 702 847 165
hamidsaljuqi[at]yahoo[dot]com, director[at]ohrd-net[dot]org
https://www.cha-net.org/
Notes: Just published!

Dr. Hamidullah Saljuqi
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA) & Organization of Human Resource Development (OHRD)
CHA Compound
In front of National Security Training Facility, Charahi Qambar Raod, Khushal Khan Meena, Jim Part, 5th District, Qambar Square Road
Kabul, AFGHANISTAN
Tel: +93 782 319 610
Tel: +93 702 847 165
hamidsaljuqi[at]yahoo[dot]com, director[at]ohrd-net[dot]org
https://www.cha-net.org/
Notes: Just published!