ក្រុមការងារ​ពិការភាព​និងអភិវឌ្ឍ​ព័ត៌មាន បាន​កំពុង​ធើ្វការ​រួមគ្នា​ចៃ្ន​ប្រឌិត​ធើ្វមូលដ្ឋាន​កណ្តាល​មួយ​ ដើម្បី​ជា​កនែ្លង​សម្រាប់​លោក​អ្នក​អាច​សែ្វងរក​សៀវភៅ​ណែនាំ​អំពី​សុខភាព​សហគមន៍ និង​ឯកសារ​ផេ្សងៗ​ជា​ភាសា​ខែ្មរ។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ចែក​រំលែក​ឯកសារ​ព័ត៌មាន​ខី្លៗ ប៉ុស្ទ័រ និង​ឯកសារ​ស្តីពី​សុខភាព របស់​យើង​ ទៅ​ចៃ្នសម្រួល​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់។ បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ ឬសែ្វងយល់​បនែ្ថម​អំពី​ពិការភាព សូមទាក់ទង [email protected] ។ ហាម​លក់​ ឬចែកចាយ​ឯកសារ​ទាំងនេះ​ដើម្បី​ផលចំណេញ​ ទោះជា​ក្នុង​ទម្រង់​អ្វី​ក៏ដោយ​ ដោយ​មិន​សុំ​សិទិ្ធ​ពី​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន​ និង​អ្នក​ប្រែសម្រួល ។ ដើម្បី​ប្រើ​ឯកសារ​នៃ​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន​ និងបរិបទ​អប់រំ សូម​ផ្តល់​កិតិ្តយស​ជូន​ទាំង​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន និង​អ្នក​ប្រែ​សម្រួល៕

Books

សន្លឹកព័ត៌មានសុខភាព