Byenvini nan sit lang kreyòl Ayisyen an. Hesperian ap travay ak volontè yo pou kreye yon kote santral kote ou ka jwenn gid sante kominotè nou an ak lòt materyèl an kreyòl ayisyen. Ou kapab tou pataje pwòp pa ou depliyan, postè, ak lòt adaptasyon materyèl sante nou — si ou ta renmen patisipe oswa aprann plis sou inisyativ sa a, tanpri kontakte nou nan [email protected].

Liv

ti liv

Fèy Enfòmasyon sou Sante